Zakonska regulativa

Uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke Ambrozija - AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (SPP.)

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br, 69 od 18. avgusta 2006)
Na osnovu člana 90. stav 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 10-17. Zakona o zaštiti bilja ("Službeni list SRJ", br. 24/98 i 26/98 - ispravka i "Službeni glasnik RS", broj 101/05 - dr. zakon), Vlada donosi
UREDBU O MERAMA ZA SUZBIJANjE I UNIŠTAVANjE KOROVSKE BILjKE AMBROZIJA -AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (SPP.)
(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br, 69 od 18. avgusta 2006)
Član 1.
Ovom uredbom utvrđuju se mere za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija -Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) (u daljem tekstu: ambrozija), radi sprečavanja šteta koje ona nanosi, i to na:
1) površinama poljoprivrednog zemljišta;
2) površinama šumskog zemljišta;
3) površinama građevinskog zemljišta;
4) površinama vodenog zemljišta.

Član 2.
Suzbijanje i uništavanje ambrozije sprovode:
1) vlasnici i korisnici površina poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtovi i bašte, njive, voćnjaci, vinogradi, livade i dr.), šuma, lovišta;
2) vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta, izgrađenog i neizgrađenog;
3) subjekti koji upravljaju vodotokovima i kanalima i površinama uz vodotokove i kanale;
4) subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i železničke pruge;
5) subjekti koji upravljaju parkovima, nacionalnim parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
6) vlasnici i korisnici zapuštenih površina pored puteva, staza, kao i utrina, parloga, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mesta u šumama i dr.

Član 3.
Subjekti iz člana 2. ove uredbe dužni su da u toku vegetacione sezone, do početka fenološke faze cvetanja, na navedenim površinama suzbijaju i uništavaju ambroziju, i to primenom sledećih mera:
1) agrotehničkih mera - obrada zemljišta (oranje, tanjiranje), nega useva (okopavanje, kultivisanje, plevljenje) i dr.;
2) mehaničkih mera - košenje, čupanje, spaljivanje biljaka i dr.;
3) hemijskih mera - upotreba herbicida sa kontaktnim i totalnim delovanjem.

Član 4.
Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 5.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 110-7881/2006
U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine
Vlada
Potpredsednik, Ivana Dulić Marković, s.r.